skip to Main Content

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en myndighet som samlar allt arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB ersatte den 090101 Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Räddningsverket (SRV) samt Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

PTS, Post & Telestyrelsen, är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio.

SSI, Strålsäkerhetsmyndigheten, bedriver forskning kring strålning från bland annat mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.

SOS, SOS Alarm AB, tar SOS-operatörer emot cirka 50 000 samtal varje dag och erbjuder en rad tjänster till landsting, kommuner, företag och privatpersoner.

SNL, Svenskt Näringsliv, är företagens företrädare i Sverige. Deras långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.

Företagarna vill att det skall vara enklare att starta, äga och driva företag – Det är vad som står överst på Företagarnas agenda. Företagarna påverkar politiker i alla frågor som påverkar företagarklimatet.

Certifiering.nu har en förteckning över certifierade företag. 

Svensk miljöbas är en föreningen vars syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs.

Back To Top
Search